Kontakt

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 233 100 100

www.sanofi.sk

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa
.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná ul.11
SK-825 08 Bratislava 26
Tel: + 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov / Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny Sanofi nám môžete nahlásiť emailom: bezpecnostliekov@sanofi.com alebo telefonicky +421 233 100 100.

Informácie o podozrení na nedostatok v kvalite lieku môžete nahlásiť spoločnosti sanofi na adrese: recepcia@sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu skupiny Sanofi nás kontaktujte e-mailom:recepcia@sanofi.com alebo telefonicky: +421 2 33 100 100.